Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn som har typ 1 diabetes : -En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: ABSTRAKT Titel: Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn som har typ 1 diabetes Bakgrund: Typ 1 diabetes är en sjukdom som främst barn och unga får, som kräver livslång behandling. För barnens föräldrar innebär detta en omställning i det dagliga livet och i deras föräldraskap. Föräldrarna kan ha behov av stöttning från sjuksköterskan och diabetesteamet. Syfte: Att belysa föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn som har typ 1 diabetes. Metod: En litteraturstudie är genomförd. Databassökning genomfördes i CINAHL, SCOPUS och PubMed. Resultaten från åtta kvalitativa studier granskades, analyserades och sammanställdes. Resultat: Resultatet sammanställdes i tre kategorier: Att bli en förälder till ett barn med typ 1 diabetes, att ställas inför utmaningar i vardagen och att få/inte få stöd från omgivningen. Konklusion: Föräldrar till ett barn med typ 1 diabetes kan uppleva att deras roll som förälder förändras efter att barnet fått sin diagnos. Familjecentrerad omvårdnad innefattar föräldradeltagande, vilket genom lyhördhet av sjuksköterskan kan stärka föräldrarnas förmåga att utföra omsorg för sina barn med typ 1 diabetes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)