"Döden räcker inte för att man ska sluta med ett missbruk" : En kvalitativ studie om klienters erfarenhet av socialtjänsten.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: I denna studie valde vi att undersöka vilka erfarenheter klienter har av socialtjänsten när de fått stöd, hjälp eller behandling för sin missbruksproblematik. Vi ville ta reda på om klienterna upplevt att de fått vara delaktiga i beslutsprocessen som rör deras insats från socialtjänsten. Vidare ville vi undersöka om klienterna upplevt någon form av stigmatisering på grund av sitt missbruk. Vi valde att använda en kvalitativ metod och genomförde åtta semistrukturerade intervjuer med intervjupersoner från en ideell förening för missbrukare. Vi ville med vår studie belysa klientens perspektiv och förmedla deras erfarenheter i hopp om att öka förståelsen för deras utsatta position i samhället. Vi valde att tolka vårt insamlade material utifrån teorier om stigma, makt och empowerment. I relationen mellan klient och socialtjänst finns en ojämn maktbalans som kan bidra till minskad delaktighet för klienten i beslutsprocessen. Använder sig socialtjänsten av ett empowerment främjande arbetssätt så ökar klientens möjlighet till delaktighet. Vidare tillhör missbrukare en grupp i samhället som på grund av stigmatiseringen nekas samma möjligheter som övriga medborgare. Vår slutsats är att de intervjupersoner som upplevt att de får vara delaktiga i beslutsprocessen har en positiv erfarenhet av socialtjänsten. De intervjupersoner som upplevt att de inte kan påverka beslutsprocessen beskriver en negativ erfarenhet av socialtjänsten. Vidare uppgav ungefär hälften av intervjupersonerna att de upplevt någon form av stigmatisering på grund av sitt missbruk. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)