"Äta bör man, annars dör man...": En retrospektiv datajournalgranskning om nutrition på IVA

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Adekvat näringstillförsel är en viktig del i återhämtning och utfall förintensivvårdspatienter. Nutrition på IVA har visats sig ha en lägre prioritet jämförtmed övriga omvårdnadsåtgärder. Internationella studier har därtill belyst attintensivvårdspatienter ofta erhåller otillräcklig näringstillförsel, vilket är förknippatmed negativa följder för patienten. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hurmycket näring intensivvårdspatienter erhåller, utifrån beräknat näringsbehov baseratpå 25 kcal/kg/dygn. Metod: En retrospektiv datajournalgranskning utfördes påpatienter som hade en vårdtid längre än sju vårddygn, oberoende av ålder, kön ochdiagnos. Pilotstudien genomfördes på en allmän intensivvårdsavdelning i sydvästraSverige. Resultat: Patienterna (n=45) hade en medelålder på 64,4 år och var relativtjämt fördelade mellan könen. I genomsnitt tillfördes patienterna kalorier som var överderas beräknade behov. Variationen var dock stor mellan patienter och över deundersökta vårddygnen. Under det sjunde vårddygnet fick hela 15 patienter mindre än85 procent av sitt beräknade kaloribehov (33 %). Individuella nutritionsbedömningarfanns emellertid enbart för 20 av 180 möjliga vårddygn (11 %). Konklusion: Utanindividuella nutritionsbedömningar brister konceptet att kunna bedöma, utföra ochutvärdera patientens nutritionsstatus, vilket resulterar i att intensivvårdspatienten integes fullständigt näringsbehov. Trots detta fick flertalet patienter den näring debehövde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)