Syrgasburars arbetsluckor : påverkan på syrgaskoncentrationen och åsikter kring användandet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Patienter i behov av syrgas är frekvent förekommande på intensivvårdsavdelningar på svenska djursjukhus. Det finns flera metoder för administrering av syrgas till djur, varav en är syrgasburar. Metoderna för syrgasadministrering har olika för- och nackdelar. De kan bland annat medföra olika grader av stress hos patienten samt variera i uppnådd syrgaskoncentration. Böcker inom djursjukvård och syrgasterapi anger att en nackdel hos syrgasburar är att syrgaskoncentrationen sjunker avsevärt vid användandet av arbetsluckor, vilket försvårar vård av patienten. Effektiv syrgasadministrering beror till stor del på personalens kunskap om utrustningen och dess funktioner. Denna studie ämnar därför att i en praktisk studie undersöka påverkan på syrgaskoncentration vid användandet av arbetsluckor, samt genom en enkät undersöka personalens uppfattning kring användandet av arbetsluckor. Syrgaskoncentrationen mättes i fyra burar av två olika märken, där de två burarna av samma märke var placerade ovanpå varandra. Syrgaskoncentrationen mättes efter 0s, 30s, 45s, 60s, 1:45 min, 3:30 min, 5 min och 10 min användning av arbetsluckor. Resultatet jämfördes mellan höger och vänster burhalva, övre och nedre buren, och de två märkena av syrgasbur. Studien fann en statistisk signifikant skillnad mellan märke och därför utformning av de fyra syrgasburarna, där Syrgasbur 1 behöll minst 30% syrgas i strax under 10 min användning av arbetsluckor och Syrgasbur 2 mellan 1:45 min och 3:30 min. I Syrgasbur 1 fanns en statistisk signifikant skillnad mellan den övre och nedre buren vid alla tidpunkter. Enkätstudien tilldelades personal på den intensivvårdsavdelning där den praktiska studien utfördes. Genom enkätens frågor skattades användnadet av arbetsluckor utifrån påverkan på tidsåtgång, användarvänlighet, ergonomi och hur ofta de användes. Dessa skattningar samt fritextsvar, angav att personalen generellt anser att kliniska moment kompliceras vid utförande genom arbetsluckor på syrgasburar. Enkäten visade att vissa kliniska moment utfördes i lägre grad genom arbetsluckor i jämförelse med att öppna dörr till syrgasbur. Utformning och hur arbetsluckorna används påverkar förlusten av syrgas i syrgasburar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)