Energieffektivisernade åtgärder med fokus på värmesystem : Installation av bergvärme och dess lönsamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: På grund av höga uppvärmningskostnader vill Lycksele kommun utreda de ekonomiska aspekterna av att investera i bergvärme till en fastighet som huserar vård- och omsorgsverksamhet. Fastigheten är belägen utanför Lycksele tätort vilket utesluter fjärrvärme som ett alternativ till uppvärmning. I nuläget sker uppvärmningen av fastigheten med hjälp av ett luftburet golvvärmesystem av typ Legalett som värms med elaggregat. Det huvudsakliga syftet med projektet är att avgöra om ett byte av värmesystem från direktverkande el till bergvärme är ett bra alternativ för kommunen att investera i. Genom att utföra en lönsamhetsanalys kommer lönsamheten av denna energieffektiviserande åtgärd utredas, med en förhoppning om att rapporten ska kunna hjälpa kommunen att fatta beslut angående denna typ av åtgärder även i framtiden. Genom att sammanställa fastighetsdata som samlats in med hjälp av fastighetsavdelningen på Lycksele kommun kunde fastighetens värmebehov fastställas och bergvärmesystemet dimensioneras. En varvtalsstyrd värmepump valdes för att täcka 100% av energibehovet vilket innebär ett i stort sett obefintligt behov av spetsvärme. Kostnader för bland annat borrning av bergvärme, anskaffning av värmepump samt nya vattenburna värmeaggregat beräknades och låg till grund för den lönsamhetsanalys som genomfördes. Två alternativa investeringar togs fram där skillnaden låg i värmeavgivarna. Alternativ 1 innefattar bergvärme samt anpassning av befintligt golvvärmesystem medan alternativ 2 innefattar bergvärme samt kostnader för ett nytt radiatorsystem. Uppskattningen av kostnaderna av att investera i ett nytt radiatorsystem gjordes för att ge ett alternativ som kan motverka viss problematik som upplevts med det befintliga golvvärmesystemet. Lönsamheten av de två alternativen uppskattades med hjälp av nuvärdesmetoden samt payback-metoden. Resultatet av beräkningarna innebar att kostnaden för borrning av bergvärme uppgick till ca 785 tkr, till detta tillkommer kostnaden av en värmepump, referenspumpens anskaffningsvärde var 166 tkr. Priset på nya aggregat till Legalettsystemet var 14 200 kr per aggregat. Uppskattningen av radiatorsystemets kostnad uppgick till 1,05 Mkr. Detta innebär totala investeringskostnader på just under 1,4 Mkr för alternativ 1 och på ca 2 Mkr för alternativ 2. Den lägre energianvändningen som bergvärmen möjliggör beräknades innebära ekonomiska besparingar på ca 227 tkr per år vilket innebär att payback-tiden för de två alternativens grundinvesteringar uppgår till 6,02 år för alternativ 1 och 8,8 år för alternativ 2. Då borrhålen har en längre livslängd än värmepumpen så uppskattades att värmepumpen kommer att behöva bytas två gånger under investeringens livslängd. De två alternativens nettonuvärden uppgick till ca 3,4 Mkr för alternativ 1 medan det för alternativ 2 uppgick till ca 2,7 Mkr över hela investeringens livslängd. Både nuvärdesmetoden och payback-metoden tyder på att investeringen bör vara lönsam då nettonuvärdena för de båda alternativen är positiva och payback-tiden är lägre än 20% av investeringens uppskattade livslängd. Det alternativ som ger bäst lönsamhet är alternativ 1 vilket beror på den lägre investeringskostnaden då det befintliga systemet anpassas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)