Analytisk bestämning av fruktos, glukos och sackaros i dryck

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

Författare: Josefine Holroyd; [2015]

Nyckelord: Analys; Validering; Glukos; Fruktos; Enzymatisk;

Sammanfattning: Denna studie utfördes på Systembolagets laboratorium i Jordbro, där ett flertal analyser utförs på alkoholhaltiga och alkoholfria drycker i Systembolagets sortiment. Studien syftade till att utforma en förbättrad metod vid bestämning av koncentrationen glukos, fruktos och sackaros i drycker med en alkoholhalt under 15 vol% och med en sockerhalt under 5 g/l. Den befintliga metod som användes idag behövde utvecklas för att kunna ge en högre mätsäkerhet. För att bestämma halten av glukos, fruktos och sackaros används ett spektrofotometriskt instrument som använder sig av enzymatiska metoder för att mäta olika koncentrationer, i det här fallet glukos, fruktos och sackaros. Tre olika kalibreringskurvor skapades från en standardlösning med en koncentration på 0,5 g/l av vardera sockerart, för att innefatta intervallet 0-5 g/l. En flerpunktskalibrerings med fem punkter gjordes då det blir ett säkrare resultat än med en enpunktskalibrering som tidigare använts. När kalibreringskurvorna var utformade validerades metoden, vilket måste göras innan den kan godkännas. Metodvalidering innebär att vissa tester genomförs för att bevisa att metoden faktiskt gör det den ska göra. De valideringsparametrar som prövades var repeterbarheten, den mellanliggande precisionen, detektionsgränsen, rapportgränsen, riktigheten och mätosäkerheten. För beräkning av mätosäkerhet användes HPLC som referensmetod. Ett kontrollkort utformades för respektive sockerart genom att ett kontrollprov tillverkades syntetiskt med en koncentration på 1 g/l av de olika sockerarterna. Tjugo stycken prover togs från kontrollprovet där samtliga analyserades mot en ny framtagen kalibreringskurva. Resultaten sammanställdes i ett kontrollkort där varningsgräns och aktionsgräns markerades ut. Kontrollkorten kommer att användas som ett referensprov tillsammans med prover varje gång analyser görs. Resultatet för kontrollprovet visar om något i körningen gått snett. Om resultaten inte passar in i kontrollkortet är det med stor sannolikhet att det gått snett även för proverna. Kontrollkort är inte en del av valideringen men något som behövs för att laboratoriet ska kunna ackreditera metoden. Valideringen visade att metoden som utformades för ändamålet var bättre än den ursprungliga metoden och den nya metoden kunde tas i bruk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)