Ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp : En kvalitativ intervju studie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Författare: David Norén; Marlene Soldemo; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund: Det finns mycket skrivet om SMS-livräddning och studier har påvisat att det räddar liv, inga studier beskriver hur ambulanssjuksköterskan upplever mötet med SMS-livräddaren. Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp. Metod: En kvalitativ intervjustudie med 6 deltagare. Resultat: Det framkom både positiva och negativa tankar och upplevelser i mötet med SMS-livräddaren. SMS-livräddarna sågs som en resurs och förkortade tiden mellan hjärtstopp och HLR. Det fanns en osäkerhet kring SMS-livräddarens kompetens. SMS-livräddarens agerande påverkade ambulanssjuksköterskans upplevelse. Säkerhetsaspekten och etiken kring SMS-livräddning betonades. Slutsats: Mötet med SMS-livräddaren var både positivt och negativt. Utifrån studiens resultat har SMS-livräddning uppkommit i en tid då den kanske behövs som allra mest då ambulansverksamheten blir allt mer belastad i Stockholms län.Nyckelord: Hjärtstopp, SMS-livräddare, Hjärt-lungräddning, specialistsjuksköterska, ambulanssjuksköterska

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)