Mobilanvändning, impulskontroll och vuxnas livstillfredsställelse : En kvantitativ studie som utforskar eventuellt samband mellan mobilanvändning, impulskontroll och livstillfredsställelse hos vuxna

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan självskattade timmar i mobilanvändning, impulskontroll och livstillfredsställelse hos vuxna som arbetar. Studien undersöker även olika typer av mobilanvändning i relation till livstillfredsställelse. Studien gjordes genom ett ja-sägarurval där individerna själva fick välja att delta eller inte. Undersökningen gjordes på 99 deltagare som var Facebookanvändare och hade arbete som huvudsaklig sysselsättning. Enkäten bestod av bakgrundsfrågor och instrumenten SWLS (Satisfaction with life Scale), STS (Susceptibility to temptation scale) samt ett egen konstruerat instrument som mäter deltagarnas mobilanvändning vilket konstruerades med inspiration från Chan (2015) och Hoffner, Lee och Park (2016). Tidigare forskning har visat att mobilanvändning har både positiva och negativa effekter på en individs livstillfredsställelse. Tidigare studier har även forskat kring mobilanvändning och impulskontroll. Resultatet i undersökningen visade ingen signifikant korrelation mellan mobilanvändning och livstillfredsställelse. Dock visades ett samband mellan hög impulskontroll och hög livtillfredsställelse. Det visade även ett samband mellan hög impulskontroll och färre timmar mobilanvändning. Hur nöjd man är över sina timmar i mobilanvändning visade ett positivt samband till livstillfredsställelse. I en multipel regressionsanalys mellan prediktorvariablerna nöjdhet över timmar i mobilanvändning och impulskontroll och beroende variabeln livstillfredsställelse visades en signifikant modell. Dock var koefficienten för impulskontroll inte signifikant. Det visade ett positivt samband mellan att skicka och ta emot SMS och livstillfredsställelse. Forskning bör göras för att få en mer klarhet i mobiltelefonens påverkan på individen då det är en stor del av ens individs vardag. Genom fortsatt forskning kan man även få mer information om hur man kan undvika framtida problem som kan uppstå på grund av mobiltelefonen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)