Modersmålens inkludering i förskolans verksamhet : En studie om förskollärares metoder, kunskaper och erfarenheter i inkluderingsarbetet av modersmål i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Sveriges förskolor är idag präglade av många olika språk vilket har gjort att förskollärare har fått ett bredare ansvar när det handlar om barns språkutveckling. Forskning visar på att det är av fördel och viktigt att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utöva sitt eget språk i verksamheten, då det i sin tur leder till att barnet kan utveckla och förstå det svenska språket snabbare och lättare. Min studie syftar till att få ökad kunskap om hur förskollärare som arbetar inom förskolan arbetar inkluderande i miljö och i den dagliga verksamheten med fokus på modersmål. Hur de gör för att synliggöra olika språk i verksamheten och vad för pedagogiska artefakter de använder som en stöttning i kommunikation eller bara som en stöttning för barn med annat modersmål än svenska. Det sociokulturella perspektivet är en utgångspunkt i min studie då lärande sker i sociala sammanhang och språket är ett viktigt verktyg för alla människor. För att få in mycket breda och många svar som möjligt har gjort en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning där förskollärare har fått möjlighet att delta. Studiens resultat visar att artefakter så som tecken som stöd och bildstöd är två vanliga och betydande redskap att använda sig av som komplement i barns utveckling och lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)