Does chemomechanical caries removal affect restoration survival?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

Författare: Nicole Stolic; [2015]

Nyckelord: Caries; Carisolv; Chemomechanical caries removal;

Sammanfattning: SyfteDenna systematiska översiktsstudie gjordes i syfte att sammanställa randomiserade kontrollerade studier som jämför fyllningsöverlevnaden där kaviteten preparerats med Carisolv, borr och/eller hand exkavering. Studien gjordes också för att kunna användas till fortsatta studier inom området.Material & MetodDatabassökning i PubMed och Cochrane gjordes. Alla titlar och sammanfattningar lästes, de som var relevanta för denna studie lästes sedan i fulltext. Totalt 9 artiklar inkluderades och varje artikel granskades m h a GRADE modellen för att bestämma studiernas evidensstyrka.Resultat913 tänder behandlades med en av metoderna. Studierna undersökte fyllningsöverlevnaden vid olika uppföljningstillfällen, mellan 6 månader och 2 år. Resultaten visar inga statistiskt signifikanta skillnader för fyllningsöverlevnad mellan de olika metoderna.SlutsatsResultaten visar ingen statistisk skillnad i fyllningsöverlevnad mellan Carisolv och andra metoder för att avlägsna karies. Resultaten kan stödja karies exkavering med Carisolv, eftersom metoden dessutom kan användas för karies exkavering på barn och tandvårdsrädda patienter då metoden är mindre obehaglig och patienten behöver således inte lokalanestesi lika ofta. Dock är studierna inom detta område få samt att de har låg evidensstyrka vilket gör att det behövs fler studier på området med högre evidensstyrka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)