Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 - En systematisk översiktsartikel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 – En systematisk översiktsartikelFörfattare: Nathalie Bäck Jonsson och Emelie GrönvallHandledare: Therese KarlssonExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition 15 hpDatum: 2020-05-25Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom med stora hälsokonsekvenser. Livsstilsfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet och ohälsosamt ätande är stark kopplat till sjukdomen. Diabetesbehandlingen har sin grund i livsstilsförändringar med tillägg av läkemedel. Viktiga mål är glykemisk kontroll och viktnedgång. I Sverige rekommenderas fyra olika koster vid nutritionsbehandling av sjukdomen då evidens för deras gynnsamma effekter fastställts. Internationell forskning har visat positiva effekter av en vegansk kosthållning på vikt och glukoskontroll vid diabetes typ 2. Det har även observerats i studier att individer med sjukdomen har lägre halter av Glucagon-like peptide-1 (GLP-1), ett hormon som utsöndras postprandiellt och är involverat i insulinutsöndring och aptitreglering.Syfte: Att undersöka om det finns evidens för att en vegansk måltid, jämfört med en köttinnehållande måltid, kan ha en större effekt på utsöndringen av GLP-1 postprandiellt hos vuxna män och kvinnor med diagnostiserad diabetes typ 2.Sökväg: Litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. I PubMed användes MeSH-termer, och fritextord användes i båda databaserna. Sökord som användes var olika varianter av vegan, type 2 diabetes, postprandial, GLP-1, random och blind.Urvalskriterier: Inklusionskriterier var randomiserade kontrollerade överkorsningsstudier, artiklar skrivna på engelska och studier gjorda på vuxna (18–70 år) försökspersoner med diagnostiserad diabetes typ 2 med en sjukdomsduration på minst ett år. Interventionen i studierna skulle vara en vegansk måltid som skulle jämföras med en köttinnehållande måltid och utfallsmått skulle vara postprandiell GLP-1 sekretion. Exklusionskriterie var interventioner med längre studieduration än en måltid.Datainsamling och analys: Sökningar gjordes 2020-01-23 och 2020-03-20. Artiklar som inte matchade urvalskriterierna exkluderades vid läsning av titel eller abstract. Tre artiklar lästes i fulltext och två valdes ut till översiktsartikeln. Dessa artiklar granskades enligt SBU:s kvalitetsgranskningsmall för randomiserade studier. Därefter gjordes en sammanvägd bedömning enligt GRADE.Resultat: De inkluderade studierna hade liknande studiedesign och båda bedömdes ha hög studiekvalitet. Efter intag av den veganska måltiden observerades en större ökning i GLP-1 sekretion jämfört med efter den köttinnehållande måltiden. Skillnaden mellan måltiderna var statistiskt signifikant i båda studierna. I den sammanvägda bedömningen enligt GRADE togs hänsyn till att båda studierna var små och utförda av till viss del samma forskargrupp, och att power endast var beräknat för det valda utfallsmåttet i en av studierna.Slutsats: Det finns låg (++) vetenskaplig evidens för att en vegansk måltid jämfört med en köttinnehållande måltid har en större effekt på utsöndringen av GLP-1 postprandiellt hos vuxna män och kvinnor med diagnostiserad diabetes typ 2.Nyckelord: diabetes typ 2, nutritionsbehandling, vegan, växtbaserad, vegankost, GLP-1, inkretiner, postprandiellt.3Sahlgrenska Academy at Gothenburg UniversityThe department of Internal medicine and Clinical nutritionAbstractTitle: The effect of a vegan meal on postprandial secretion of GLP-1 in individuals with type 2 diabetes – A systematic reviewAuthors: Nathalie Bäck Jonsson and Emelie GrönvallSupervisor: Therese KarlssonExaminer: Klara SjögrenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2020-05-25Background: Type 2 diabetes is a chronic disease with severe health consequences. Lifestyle factors such as overweight, physical inactivity and an unhealthy diet are strongly related to the disease. The treatment mainly consists of lifestyle changes with an addition of medication. Important treatment goals are glycemic control and weight loss. Four different diets are recommended for nutrition therapy in type 2 diabetes in Sweden since there is scientific evidence supporting their favourable effects. International research has shown positive effects of a vegan diet on weight and glycemic control in individuals suffering from type 2 diabetes. It has also been observed in studies that individuals suffering from the disease have lower levels of Glucagon-like peptide-1 (GLP-1), a hormone with postprandial secretion that’s involved in insulin secretion and appetite regulation.Objective: To investigate the scientific evidence regarding that a vegan meal compared to a meat meal have a bigger effect on postprandial GLP-1 secretion in adults diagnosed with type 2 diabetes.Search strategy: Literature searches were conducted in the databases PubMed and Scopus. MeSH terms were used in PubMed and text words were used in all searches. Search terms were different versions of vegan, type 2 diabetes, postprandial, GLP-1, random and blind.Selection criterion: Inclusion criterion were randomized controlled trials with a crossover design, articles written in English and studies performed in adults (18–70 years old) diagnosed with type 2 diabetes, and a disease duration of at least one year. The study intervention had to be a vegan meal compared to a meat meal and with postprandial GLP-1 secretion as an outcome measure. Exclusion criteria was interventions with a longer study duration than one meal.Data collection and analysis: Literature searches were performed 2020-01-23 and 2020-03-20 in PubMed and Scopus. Articles that did not meet the selection criterion were excluded by reading title or abstract. Three articles were read in full text and out of these; two were included in this article. The articles were reviewed according to the SBU’s template for quality review of randomized studies. Finally, an overall assessment according to GRADE was conducted.Main results: The included studies had a similar study design and were both considered to be of high quality. A higher GLP-1 secretion was observed after the vegan meal compared to the meat meal. The difference between the meals was statistically significant in both studies. Factors considered in the overall assessment according to GRADE were that both studies were small and conducted partially by the same research team, and that power only was calculated for the chosen outcome in one of the studies.Conclusions: There is low (++) scientific evidence that a vegan meal compared to a meat meal has a bigger effect on postprandial GLP-1 secretion in adults suffering from type 2 diabetes.Keywords: type 2 diabetes, nutritional therapy, vegan, plant-based, vegan diet, GLP-1, incretins, postprandial.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)