Ledarskapets betydelse : En kvalitativ studie om ledarens syn på delaktighet och kommunikation i förbättringsarbetet

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: Vad som kännetecknar ett bra ledarskap har intresserat människor i alla tider. För att kvalitetsarbetet ska förbli framgångsrikt krävs det ett starkt och engagerat ledarskap för att åstadkomma en kultur avseende kvalitetsutveckling. Fokus för den här studien är ledarskap och delaktighet som har sina teoretiska grunder i offensiv kvalitetsutveckling. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ledarskapet påverkar medarbetarnas delaktighet i samband med förbättringsarbete i en organisation. Metoden som användes i denna undersökning var semistrukturerade intervjuer. För att uppnå studiens syfte valde författaren att intervjua fyra ledare som har flera års erfarenhet av ledarskap. Man kunde konstatera att tidigare forskning överensstämmer med resultat i undersökningen. Undersökningen visar att ledarens viktigaste uppgift är att motivera och positivt påverka medarbetarnas delaktighet i det dagliga arbetet, genom att kommunicera, vägleda, stödja samt ge återkoppling syftar även till ansvar och befogenheter. Resultatet visar också att alla beslut inte går att ändra eller påverka av medarbetarna eftersom beslut styrs av lagar och förordningar. Den studerande organisationen har en ledningsstruktur och hierarki som bestäms av gällande lagar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)