Städer som varumärken

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Städer som varumärken Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Seminariedatum: 2017-06-02 Författare: Shante Bedrosian, Valdrin Maloku & Tobias Wallander. Handledare: Lars Carlman. Nyckelord: City Branding, Place Branding, Startup-företag, Intressenter, Varumärken. Syfte: Syftet med studien är att öka förståelse för hur städers varumärken uppfattas utifrån perspektivet av startup-företag, samt varför de väljer att etablera sig i en viss stad. Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutiskt-fenomenologiskt förhållningssätt. Forskningsansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Teori från vetenskapliga artiklar, böcker och hemsidor har tillsammans med empiriskt material från semistrukturerade respondentintervjuer resulterat i en analys och slutsats. Empiri: Data från åtta semistrukturerade respondentintervjuer med representanter från startup-företag utgör det empiriska materialet. Respondenterna är utvalda för att de antingen grundat eller innehar en ledande roll i ett startup-företag. En avgränsning är gjort till företag i Malmö. Intervjuerna har varat mellan 15 och 50 minuter. Slutsats: Städer uppfattas, av startup-företag, som varumärken främst genom de associationer och känslor som varje stad förknippas med. Startup-företag väger olika aspekter när de väljer vilken stad de ska etablera sig i. De viktigaste faktorerna är mötesplatser som inkubatorer och hubbar, vilka bidrar med viktiga kontaktnät och finansiering som ger trygghet. Kostnader, infrastruktur, tillgängliga målgrupper och stadens personlighet bedöms också.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)