Lösningen heter riktat statsbidrag, men vad är problemet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Riktade statsbidrag är ett statligt styrmedel som finns för attregeringen med öronmärka pengar ska kunna påverka områden av nationellt intresse. Flertaletaktörer har från nationell nivå presenterat problematiska aspekter av de riktade statsbidragen pålokal nivå. En studie om hur processen för riktade statsbidrag ser ut med utgångspunkt från lokalnivå finns inte. Ämnet är därför angeläget att studera.Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara processen för riktade statsbidrag påkommunal nivå med hjälp av garbage can-modellen. För att uppfylla vårt syfte har vi valt attavgränsa oss till att beskriva och förklara processen för det riktade statsbidraget för mindrebarngrupper i förskolan i Göteborgs stad.Frågeställning: Hur ser kommuners process för riktade statsbidrag ut ur ett GCM-perspektiv?Metod: Studien har en kvalitativ metod med abduktiv ansats. Fem semistrukturerade intervjuermed sex respondenter från olika nivåer i Göteborgs stads förskoleverksamhet har genomförts.Det empiriska materialet har analyserats med garbage can-modellen som teoretisk referensram.För att underlätta uppsatsens flöde är stora delar av analysen i direkt anslutning till empirin.Resultat och slutsatser: Tre problemområden identifierade på kommunal nivå kan utläsas urkommunens beskrivna bidragsprocess. Det riktade statsbidraget leder till att vissa problemuppvärderas framför andra, att rektorerna upplever svårigheter att planera långsiktigt på grund avovisshet om de fortsatt kommer beviljas bidrag och att det till följd av bidraget uppkommer nyaproblem.Förslag till fortsatt forskning: Studier om hur identifierade problemområden till följd avstatsbidraget kan undvikas eller åtgärdas är välkommet. En liknande studie kan genomföras dären annan kommun eller teoretisk referensram väljs. Om några år kan även en studie om bidragetseffekter genomföras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)