Lätt att göra rätt? - en kvalitativ studie om häktespersonals omsättning av Kriminalvårdens värdegrund i praktiken

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Emma Bektic; Josefine Larsson; [2021-08-25]

Nyckelord: kriminalvården; häkte; värdegrund; etik; omsättning;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur häktespersonal inom Kriminalvården upplever att verksamhetens etiska värdegrund omsätts i praktiken, samt om det vägledande arbetshäftet för etikarbete inom Kriminalvården används i det dagliga arbetet. Empirin utgjordes av sex semistrukturerade intervjuer med kriminalvårdare som arbetar på häkten runt om i Sverige. Vi använde oss av kvalitativ metod med ett induktivt angreppssätt. Empirin analyserades med hjälp av teoretiska ramverk i form av begreppen vårdande makt, valda begrepp i Goffmans rollteori samt handlingsutrymme. Vi fann att värdegrunden var känd hos alla informanter och att den i stort har värderingar som genomsyrar arbetet. Det fanns dock skilda meningar kring huruvida värdegrunden var det som var mest vägledande i det dagliga arbetet vad gäller att agera etiskt, eller om de egna värderingarna hos enskilda anställda var viktigare. Vidare framkom att värdegrunden var lätt att förstå men svår att applicera på häktesverksamhet då den upplevs som stor och “luddig”, samt mer inriktad mot anstalt och frivård då det är där som större delen av det rehabiliterande arbetet sker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)