Leveraged Buyout : En studie av den operativa lönsamhetsutvecklingen under hela LBO-cykeln

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Magnus Almquist; Edvard Byström; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka om riskkapitalbolagen på den svenska marknaden skapar högre operativ lönsamhet i de företag de förvärvar och om den är bestående på längre sikt, det vill säga efter avyttring. Studien omfattar 16 svenska företag som förvärvats av riskkapitalbolag mellan åren 1990 till 2002. Samtliga har studerats självständigt med hjälp av nyckeltalen: Rörelsemarginal, kapitalomsättningshastighet och räntabilitet på totalt kapital och har även jämförts med dess respektive bransch. Vi finner bevis för att lönsamhetsmåttet räntabilitet på totalt kapital visar endast en signifikant förbättring då hänsyn inte tas till branschen under den tid då företaget ägs av riskkapitalbolaget. Rörelsemarginalen förbättras dock signifikant både med och utan bransch. Detta sammanfaller med att kapitalomsättningshastigheten försämras, då den signifikanta rörelsemarginalförbättringen inte lyckas skapa en signifikant förbättring i räntabiliteten. Vilket visar att riskkapitalbolagen är duktiga på att minska företagets kostnader men sämre på att nyttja företagets totala kapital effektivt. Utifrån ett agentperspektiv är det möjligt att det är lättare för riskkapitalbolagen att minska eventuella agentkostnader som belastar rörelsemarginalen men svårare att minska agentkostnader som är sammankopplade med nyttjandet av företagets totala kapital. Vi finner med andra ord ingen signifikant lönsamhetsförbättring i företagen på kort sikt. Däremot på längre sikt, det vill säga efter en börsintroduktion, ser vi en signifikant försämring i lönsamheten år tre. Detta kan bero på att rörelsemarginalens agentkostnader återigen infinner sig. Och även agentkostnader som är relaterade till kapitalomsättningshastigheten uppenbarar sig igen, då ledningen för det publika företaget investerar mer än vad försäljningen ökar. Sammanfattningsvis finner vi inga bevis för att riskkapitalbolagen på den svenska marknaden skapar en kortsiktigt eller långsiktig operativ lönsamhetsförbättring. Huruvida de påverkar avkastningen på eget kapital, det vill säga till ägarna låter vi vara osagt då detta inte omfattas av studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)