”Det ska vara en chef, inte en mespropp!” : En kvalitativ studie om två olika generationers uppfattningar av motiverande ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Arbetstagares närmsta chef har en specifik roll som innebär att leda och fördela arbetet men även att vara en förebild och ansvara för vilket klimat som finns inom arbetsgruppen. På arbetsmarknaden återfinns människor från olika generationer, dessa tenderar att uppleva och förstå världen på olika sätt. Detta gör chefens ansvarsroll mer komplex eftersom dennes ledarskap ska motivera människor som förstår världen på olika sätt. Syftet med denna studie är att undersöka två generationer av arbetstagares uppfattningar om vad ett motiverande ledarskap innebär. För att uppfylla syftet används två forskningsfrågor: Vilka uppfattningar har de två generationerna om ledarskapstyperna: Auktoritärt, demokratiskt och låt-gå-ledare? Vilka likheter och skillnader finns mellan de två generationernas uppfattningar kring motiverande ledarskap? Metoden är kvalitativ och det empiriska materialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex intervjupersoner tillhörande två olika generationer, 1960- och 1990-talister. Det teoretiska ramverk som använts för att analysera det empiriska materialet består av Lennéer Axelson och Thylefors (2005) teori om de tre ledartyperna: auktoritärt, demokratiskt samt låt-gå-ledare och Giddens (2008) självet och självidentitet. Resultatet tyder på att det inte finns någon direkt skillnad mellan de två generationernas uppfattningar om vad ett motiverande ledarskap innebär. Generationerna hade liknande uppfattningar gällande hur en chef ska agera för att dennes ledarskap ska uppfattas som motiverande. Det handlar om att skapa en delaktighet bland medarbetarna där dessa känner sig sedda och bekräftade samt att chefen behöver vara närvarande för att kunna skapa en relation till medarbetarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)