Den fysiska resebyråns framtid : en studie om Internets påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från ; ;

Författare: Alexandra Hult; Marie Johnsson; Therese Hedin; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Resebyråbranschen har kommit att förändras på grund av utvecklingen av Internet. Idag finns resebyråer tillgängliga både som fysisk resebyrå och på Internet. Genom Internets utveckling har möjligheterna för konsumenter ökat vid bokning av resa. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den fysiska resebyråns framtid kommer påverkas av att resebyråer på Internet får allt större plats. Syftet är också att undersöka konsumenters syn på resebyråns framtid. De frågeställningar som vi utgår från är följande "Hur ser framtiden ut för den fysiska resebyrån?" och "Hur ser konsumenterna på resebyråns framtidsutveckling?". Studien har gjorts genom att göra semistrukturerade intervjuer med Karlstads tre fysiska resebyråer. Vi intervjuade Johan Stomberg på Big Travel, Ulla Banell på Resia och Richard Morero på Ticket. Dessutom har en enkätundersökning gjorts där 81 respondenter fick svara på olika frågor kring resebyråns framtid.

Genom de undersökningar vi gjort har vår förutfattade mening kring resebyråns framtid blivit förändrad. Vår förförståelse var att Internet skulle konkurrera ut den fysiska resebyrån i framtiden. Efter att vi gjort undersökningen visade det sig att samtliga resebyråer vi intervjuat ansåg att Internet är ett bra komplement till den fysiska resebyrån. De såg ljust på framtiden och menade att den fysiska resebyrån alltid kommer att finnas kvar, delvis på grund av att många kunder vill ha den personliga servicen som ges i butik. I enkätundersökningen svarade många respondenter att de ansåg att den personliga servicen var viktig vid bokning av resa på den fysiska resebyrån och att de ansåg att det var en nackdel med att boka på Internet eftersom den personliga servicen inte blir tillgänglig. Trots detta var respondenterna negativa inför framtiden för den fysiska resebyrån och istället positiva inför framtiden för resebyråer på Internet. Detta tror vi beror på att respondenterna har en förutfattad mening om att det är dyrare att köpa resa via den fysiska resebyrån då större delen av respondenterna svarade att priset var en nackdel vid köp av resa hos den fysiska resebyrån.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)