Miljömedvetenhet och beteende vid konsumtionen av bärkassar i livsmedelsbutiker : En enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Sammanfattning: Denna studie undersöker konsumenternas beteende vid köp av bärkassar i livsmedelsbutiker. Konsumtionen av bärkassar är ett problem på flera sätt, denna rapport kommer undersöka konsumenternas kunskap om resurs och energiåtgång vid tillverkning, miljömedvetet beteende och konsumenternas förslag till beteendeförändring vid konsumtion av bärkassar. Syftet är att undersöka om kunskap får konsumenten att agera på ett visst sätt. För att kunna utföra arbetet har en enkätundersökning utförts, både i en vald ICA butik och på Facebook. Enkäten innehöll frågor om konsumtionen, som till exempel vad konsumenterna brukar köpa för bärkasse och hur ofta. Även hur konsumenten tagit sig till butiken är av intresse likaväl konsumentens tidigare kunskaper om resursåtgång vid tillverkning kommer att frågas efter. Sist kommer konsumentens inställning till ett infört förbud efterfrågas och vad som skulle kunna få personen att minska sin egen konsumtion. Studien har kommit fram till att det inte finns några kunskapsskillnader mellan de som köper och de som inte köper bärkassar. Det finns alltså ett value-action gap, konsumenten är medveten om att konsumtionen inte är hållbar men agerar inte utefter sin kunskap. Det mest effektiva sättet att minska konsumtionen anses därmed inte vara bättre kunskap om miljöpåverkan. Istället föredras ett förbud mot plastpåsar baserade på olja. Följaktligen borde butiker endast erbjuda miljökassar och de svenska papperspåsarna. Relativt få av de som deltagit i enkäten är mot ett förbud av engångsbärkassar och eftersom även konsumtionen av miljökassar och svenska papperspåsar har en negativ miljöpåverkan är också minskad konsumtion av alla dessa att föredra. Detta kan åstadkommas med ett ökat pris.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)