Den felfria talangen? : En nätnografisk studie om identitets- och normskapande på LinkedIn

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

Sammanfattning: Denna avhandling är resultatet av en kvalitativ studie som undersöker identitetsskapande och upprätthållande av sociala normer på sociala medieplattformen LinkedIn. Metodvalet för att genomföra detta var den kvalitativa och etnografiska undersökningsmetoden nätnografi. En digital frågelista konstruerades på enkätplattformen Survio, med öppna frågor och besvarades av respondenter som i någon mån är aktiva användare på LinkedIn. Därefter utfördes semistrukturerade intervjuer med ett urval ur grupptillhörigheten. Resultatet i rapporten visar att LinkedIn-användare i måttlig till hög grad delar med sig av gynnsam information om sig själva och sin yrkesidentitet. Användarna delar inte eller i liten grad med sig av personliga eller privata angelägenheter. De sociala normer som skapas och upprätthålls genom valet av delad information på användarnas LinkedIn-profil handlar om att anpassa sin profilinformation att den framhäver det ideala jaget och en till synes felfri yrkesidentitet. Dessa upprätthålls genom känslan av tillhörighet, gemenskap eller utanförskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)