Historiska ljudinstallationer och deras användning i modern tid

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Att gestalta med ljud inom landskapsarkitektur kan ses som relativt ovanligt. Ljudets inverkan på människor och hur detta påverkar utemiljöers karaktär har det dock experimenterats med sedan antikens Grekland. Man använde sig av olika ljudinstallationer som producerade ljud med hjälp av naturens krafter – luft och vatten. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka ljudinstallationer som har använts i historien samt visa exempel på hur de kan användas i modern tid. Ge-nom en litteraturstudie presenteras grundkonstruktion och användning av fyra olika ljudanordningar; kaskad, vattenorgel, eolsharpa samt vindspel. De placera-des i historiska park- och trädgårdsanläggningar för att skapa effektfulla och överraskande ljudmiljöer. Installationerna kaskad och vattenorgel är konstruerade så att de avger ljud med hjälp av transport av vatten. De andra två anordningarna, eolsharpa och vindspel, har en utformning som gör det möjligt att använda luft för att skapa olika ljud och toner. I uppsatsen beskrivs två moderna tolkningar av varje ljudinstallation, vilka var och en, på ett eller annat sätt, har byggts med inspiration från den historiska grundkonstruktionen. Anordningarna från modern tid ger en förståelse för hur de historiska ljudinstallationerna kan användas i da-gens landskapsarkitektur för att skapa spännande och upplevelserika ljudmiljöer på offentliga platser. Arbetet visar att platsens förutsättningar är avgörande för om det lämpar sig bäst med en vatten- eller ljudinstallation. Utformningen är också av stor betydelse och kan variera stort för att ge olika karaktärer, exempel-vis vad gäller skala, material och form. Beroende på utformningen kan anord-ningen antingen vara mobil eller stationär. Ljudinstallationerna ger även möjlighet till mänsklig interaktion och har på så vis en stor potential att skapa mötesplatser. Genom att jobba med ljudgestaltning kan dagens offentliga miljöer berikas för flera sinnen och ge platser en extra dimension.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)