Känsla av sammanhang – en tänkbar resurs för att öka livskvalitet hos patienter med cancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige dog cirka 90 000 människor 2018 varav 25 procent avdödsfallen rörde sig om tumörsjukdomar enligt Socialstyrelsen. De psykosocialakonsekvenserna av att drabbas av cancer kan vara lika allvarliga som de fysiskaoch kan påverka den upplevda livskvaliteten. Inom det salutogena forskningsfältetsöker man förklaringar till hur hälsan kan stärkas genom att göra livet begripligt,hanterbart och meningsfullt. Syfte: sammanställa tidigare forskning om vilkenbetydelse känsla av sammanhang kan ha för upplevelsen av livskvaliteten hospatienter med cancer. Metod: Resultat: Fyra kategorier har identifierats. Underbegriplighet identifierades anpassad information kan förbättra livskvalitet.Information skapar förståelse för sin sjukdom vilket leder till att deltagarna lättarekan fatta egna beslut vilket kan bidra till upplevelse av god livskvalitet. Underbegreppet hanterbarhet identifierades att acceptera sin livskvalitet och försökaleva som vanligt. Genom att acceptera sin livssituation, ha fritidsintressen ochupprätthålla dagliga rutiner kan människan uppleva välbefinnande trots sinsjukdom. Under meningsfullhet identifierades relationer och delaktighet samtexistentiella tankar om liv och död. Konklusion: Känsla av sammanhang harbetydelse för deltagarnas upplevelse av livskvalitet, det som har visat sig vara avstörst betydelse är att ha nära relationer till andra. I vilken fas av sin sjukdomdeltagarna befann sig, verkade inte vara avgörande för vilken livskvalitetdeltagarna upplevde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)