Investmentbolag vs. Sverigefonder : En jämförande studie mellan två sparformer

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Ett investmentbolag är ett aktiebolag med affärsidén att äga aktier i andra företag. Majoriteten av investmentbolag syftar till att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga utveckling av de ägda dotterbolagen som i sin tur resulterar i bästa möjliga substansutveckling för investmentbolagets ägare. Andra investmentbolag, ofta de allra största, är maktbolag som tillkommit för att kontrollera andra företag.  Investmentbolag kan med andra ord jämföras med fonder då båda innehåller en portfölj av olika investeringar.  Trots att dessa två typer av investeringar kan anses vara relativt lik varandra talas det sällan om att privatpersoner bör spara sina pengar genom delägarskap i investmentbolag istället för i diverse fonder. Det jämförs även aldrig vilket av tillgångsslagen investmentbolag eller fonder som utvecklats bäst historiskt.  Denna studie jämför avkastningen hos de nio i dagsläget största svenska investmentbolagen sett till börsvärde och de nio största sverigefonderna sett till fondförmögenhet - både i absoluta termer och riskjusterade termer - över de senaste 20 åren.  Studien resulterar i att investmentbolagen studien innefattar överavkastat sverigefonderna med hela 171 procent i genomsnitt under perioden. Däremot har fonderna haft högre riskjusterad avkastning. Med andra ord har investmentbolagen i studien avkastat mest men även tagit högst risk. Utifrån samma risknivå avkastar sverigefonderna i genomsnitt mer än investmentbolagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)