En undersökning av relationen mellan motivationsklimat, självbestämmande motivation och idrottsrelaterad utbrändhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka (a) om självbestämmande motivation medierar sambandet mellan uppgiftsinriktat motivationsklimat och idrottsrelaterad utbrändhet, samt (b) om självbestämmande motivation medierar sambandet mellan resultatinriktat motivationsklimat och idrottsrelaterad utbrändhet. Föreliggande studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie där datainsamlingen har skett genom ett tillgänglighetsurval och sammanlagt deltog 83 idrottare i åldrarna 15–29 år (M=18.17, SD=3.48). Ställda hypoteser bekräftades då resultatet visade att uppgiftsinriktat- respektive resultatinriktat motivationsklimat hade en signifikant indirekt effekt på idrottsrelaterad utbrändhet genom självbestämmande motivation. Medieringsanalysen visade att ett uppgiftsinriktat motivationsklimat var relaterat till högre grad av självbestämmande motivation, vilket sedan var relaterat till lägre grad av idrottsrelaterad utbrändhet. Tvärtom visade resultatet att ett resultatinriktat motivationsklimat var relaterat till lägre grad av självbestämmande motivation och därmed högre grad av idrottsrelaterad utbrändhet. Resultatet belyser vikten av ett uppgiftsinriktat motivationsklimat inom idrottskontexten vilket anses bidra till mer självbestämmande motivation och därmed minskad risk för att utveckla idrottsrelaterad utbrändhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)