Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod. Syfte: Syftet är att beskriva hur chefer på äldreboenden i Sverige har arbetat för att förhindra socialt utanförskap för äldre personer under coronapandemin. Metod: En kvalitativ intervju-och enkätstudie där författarna använde semi-strukturerade frågor. Deltagarna är åtta chefer på äldreboenden som rekryterades från kommunernas hemsidor. En manifest innehållsanalys genomfördes för att analysera insamlad data. Resultat: Resultatet visade att samtliga deltagare anpassat sina arbetssätt för att bibehålla det sociala samspelet och aktiviteter för de boende. Anpassningar av aktiviteter har implementerats för att tillhandahålla meningsfulla aktiviteter. Aktiviteterna har genomförts i mindre grupper, via gemensamma måltider och vid mötet med anhöriga både fysiskt och virtuellt. Slutsats: Studien konstaterar att de olika verksamheterna trots geografisk spridning har arbetat på ett liknande sätt för att förhindra socialt utanförskap under pandemin för de boende genom anpassning av aktiviteter på ett säkert sätt och säkra besök från anhöriga. Det krävs implementering av strategier och arbetssätt för att motverka social isolering. Det krävs ytterligare forskning angående hur äldre påverkas av social isolering och äldre påverkas av aktivitetsförlust vid pandemi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)