Nutrition och nutritionsrelaterade komplikationer för fjällreptiler

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Sara Nilsson; [2016]

Nyckelord: ödla; orm; nutrition; omvårdnad; djursjukskötare; inappetens; anorexi;

Sammanfattning: Sjukdom och ohälsa orsakad av felaktig djurhållning är den huvudsakliga orsaken till sjukhusvistelse för fjällreptiler. Ett icke tillgodosett behov i fångenskap grundas framförallt i okunskap. Okunskapen orsakas av att rekommendationer och råd som ges kring reptiler främst baseras på erfarenhet och anekdoter med avsaknad av vetenskaplig anknytning. Nutrition är den del av djurhållningen som genererar flest fall av ohälsa. Reptilen ställer höga krav på föda och omgivande miljö för att bibehålla ett normalt ätbeteende och en fungerande ämnesomsättning. Reptilen har näringsbehov utifrån protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler där varje enskilt näringsämne måste tillgodoses för god hälsa. Till skillnad från andra domesticerade sällskapsdjur kräver reptiler även artspecifika faktorer i sin omgivning för att möjliggöra ett normalt födointag. Exempel på faktorer är temperatur, fuktighet, ultraviolett strålning och terrariets inredning. Kalciumbrist på grund av utfodring med sallad och ryggradslösa djur är det vanligast förekommande sjukdomstillståndet då det inte tillgodoser reptilens kalciumbehov. Även tillstånd som övervikt eller utmärgling är vanligt. Övervikt orsakas framförallt av en för näringsrik föda tillsammans med för lite aktivitet medan utmärgling oftast orsakas av en stressframkallad matvägran där felaktig miljö är den största stressfaktorn. De nutritionsrelaterade sjukdomarna och ohälsan orsakas likväl av ett icke tillgodosett näringsbehov som en olämplig omgivande miljö. Syftet med arbetet är att belysa den problematik som idag finns kring nutrition gällande reptiler i fångenskap samt uppmärksamma att vetenskapligt grundad kunskap skall appliceras. Genom vetenskapligt grundad fakta kan onödiga fall av ohälsa och sjukdom minimeras. Arbetet presenterar grundläggande fakta kring reptilers naturliga näringsbehov samt deras krav på omgivande miljö och vilka negativa följder som tillstöter om deras behov och krav inte tillgodoses. Djurhälsopersonal och djurägare är tillsammans ansvariga för att förbättra omvårdnaden och öka välfärden för reptiler i fångenskap. Målet nås genom att förebygga, upptäcka och behandla de problem som uppstår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)