Skolsköterskors erfarenheter av HBTQ-certifiering : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Unga hbtq-personer upplever mer diskriminering och sämre hälsa än andra unga. Skolan utgör en viktig arena för att skapa en inkluderande och hälsofrämjande miljö. Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska alla behandlas lika oavsett kön eller sexuell läggning. För att förhindra att elever utsätts för kränkningar behöver normkritiskt hbtq-arbete genomföras under ledning av rektor och i samverkan med samtlig skolpersonal. Skolsköterskan kan arbeta med hbtq-relaterade frågor för att stärka skyddsfaktorer och förebygga ohälsa hos hbtq-personer. Flera skolor i Sverige har genomfört hbtq-certifieringsutbildning men forskning saknas om skolsköterskors erfarenheter av utbildningen. Syfte: Syftet med studien var att undersöka skolsköterskors erfarenheter av hbtq-certifiering. Metod: Datainsamling genomfördes genom intervjuer med sju skolsköterskor. I studien användes en kvalitativ metod med induktiv ansats, data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier framkom; Organisatoriska faktorer, Skolsköterskans hbtq-arbete samt Betydelsen av värdegrundsarbete i skolan. Slutsats: Studiens resultat påvisar att organisatoriska hinder föreligger för implementering av hbtq-arbete. En förutsättning för framgångsrika effekter av hbtq-certifiering är att samtlig skolpersonal under ledning av rektor är insatta i hbtq-arbete. Vidare framkommer utmaningar med hbtq-arbete med vårdnadshavare och elever i mångkulturella miljöer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)