Anonyma internetkulturer : En studie av ”lurkers” upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning:

Introduktion: Internet består idag av flertalet forum som var och en kan karaktäriseras som en

internetkultur. Dessa forum inriktar sig till att antingen anonymisera sina användare för att

utnyttja yttrandefrihetens maximala potential, eller icke-anonymitet där användare kan

kopplas till personliga uppgifter tillgängliga till de som vistas på forumet. Allt fler svenskar

väljer anonymiseringstjänster på grund av de digitala övervakningslagarna som har trätt i kraft

under 2000-talet. Syftet: syftet med studien är explorativt, det vill säga att ta reda på hur så

kallade lurkers, åskådare, uppfattar anonymitet på internet. Metod: för att samla empiri

genomfördes kvalitativa intervjuer med sex stycken så kallade lurkers. Den empiriska datan

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: de analyserade intervjuerna visar att

internetkultur omfattar begreppet anonymitet. Anonymiteten utgörs av två kategorier (i.)

beteende och (ii.) interaktion. Resultatet visar att internetkulturer utgörs av olika barriärer som

bestämmer vad som är tillåtet genom regler och normer. Anonymt beteende beskriver hur

man individuellt behandlar eller presenterar sig själv för andra, och anonym interaktion

beskriver det samspel som skapas mellan två eller flera användare. Samt genom att ansluta sig

till en anonym internetkultur få uttrycka sina äkta åsikter utan konsekvens. Analys: resultatet

analyserades övergripande med hjälp av utvecklade dramaturgiska begrepp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)