Främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar med övervikt. : – En intervjustudie om hur aktivitetsledare inom kommunala hälsoprojekt arbetar med motivation och självförtroende.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Övervikt har ökat världen över och anses vara ett hot mot folkhälsan som kan leda till långvarig sjuklighet och psykisk ohälsa. Rekommendationerna för barn och unga är 60 minuter per dag och fokus bör ligga på fysiska aktiviteter som upplevs meningsfulla. För att lyckas främja fysisk aktivitet och motverka övervikt är det viktigt att kombinera pedagogiskt stöd med fysisk aktivitet. Studien syftade till att belysa hur aktivitetsledare inom kommunala hälsoprojekt, arbetar med att främja fysisk aktivitet för barn och ungdomar med övervikt. Studiens teoretiska inriktning är en kombination av hälsa och pedagogik bestående av salutogenes, känsla av sammanhang, physical literacy och pedagogiskt ledarskap. Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktivistisk med deskriptiv design, där kvalitativt material insamlats genom sex intervjuer med aktivitetsledare för barn och ungdomar med övervikt. Empirin har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys som resulterade i två huvudkategorier: Meningsfulla aktiviteter - aktivitetsledarna uttryckte att fokus på tävlingsmomenten skulle frångås i största möjliga utsträckning och Pedagogiskt ledarskap - aktivitetsledarna framhävde vikten av att uppmärksamma alla deltagare och anpassa aktiviteter efter individuell rörelseförmåga. Resultatet tydde på att anpassade aktiviteter för målgruppen, tillsammans med meningsfullhet, glädje samt att aktivitetsledarna har ett genuint intresse för ungdomarna är avgörande. Slutsatsen kan eventuellt vara att alla människor är olika och det finns inte en specifik regel för hur varje individ ska bemötas. En förutsättning för ett bra pedagogiskt ledarskap är att vara lyhörd, visa intresse och vara omtänksam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)