Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för att främja barns trygghet inför kirurgiska ingrepp

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Barn upplever ofta rädsla inför sjukhusvistelse och operation. Cirka 40–60% av alla barn som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp upplever rädsla och ångest. Detta kan få negativa konsekvenser för den postoperativa läkningen och framtida sjukhusbesök. Ångest kan dessutom orsaka sömnsvårigheter, beteendestörningar och endokrina förändringar såsom förhöjt blodtryck och hjärtfrekvens samt ökad hormonutsöndring. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att utforska och belysa hur sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder påverkar barns trygghet inför kirurgiska ingrepp. Metod: En litteraturöversikt baserad på 10 originalartiklar. Artikelsökningarna genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades för att sedan analyseras. Resultat: I resultatet framkom tre huvudteman: distraktionsinterventioner, terapeutisk lek och informationsgivande. Under huvudteman presenteras subteman. Resultatet visar att olika typer av distraktion och lek så som böcker, avledning, samtal och clowner har en positiv effekt på barns ångestnivåer. Barn ansåg att de hade ouppfyllda informationsbehov innan och under sjukhusvistelsen och den information som ges är främst riktad mot föräldrarna. Genom bilderböcker med lättförståelig text anpassas informationen till barn. Slutsats: I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor som arbetar med barn ingår det att ge barn och ungdomar en trygg och säker vård samt vara ett stöd för deras närstående i sökandet efter en god vård för sina barn. För att öka tryggheten kan sjuksköterskan använda sig av preoperativa omvårdnadsåtgärder som visats ha god effekt och reducerar barns ångestnivåer inför kirurgiska procedurer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)