Att åskådliggöra pedagogik i patientundervisning : En systematisk litteraturstudie hur patientundervisning beskrivs i vetenskapliga tidskrifter

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Cecilia Holst; [2019]

Nyckelord: Information; Interaktion; Patient; Undervisning;

Sammanfattning: Lärande förekommer i alla kontexter, inte minst inom hälso- och sjukvården. Undervisning av patienter är både ett historiskt som ett dagsaktuellt fenomen. Syftet med denna magisteruppsats är att belysa och identifiera hur pedagogisk forskning uppfattas och beskrivs i studier av patientundervisning redovisade i vetenskapliga tidskrifter. Teoretiska utgångspunkter för studien var behaviorism, kognitivism samt sociokulturell teori. För att besvara syftet och frågeställningarna användes en systematisk litteraturstudie som metod, vilket genererade nio (9) artiklar som ligger till grund för resultatet. Resultatet utkristalliserade tre (3) teman: interaktion, budskap och information samt patientens förståelse och motivation som var betydelse i patientundervisningen. Resultatet visar att interaktion är av vikt i undervisningen deltagare emellan samt mellan patient samt hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare att det budskap och information som ges i patientundervisningen ska vara av lika karaktär samt ges på ett kontrollerat sätt. Det framkom likaledes att motivation och förståelse är av vikt för att patienten ska kunna göra och bibehålla de livsstilsförändringar som kan behöva göras vid sjukdom och/eller ohälsa. De slutsatser som dras utifrån studien är att med ökad pedagogisk forskning kring patientundervisning, kan fler dimensioner av undervisningens kvaliteter och möjligheter lyftas fram samt teoretiseras med större bredd

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)