Vad är vi utan vårt språk? : En kvalitativ studie om hur lärare beskriver vikten att elever har tilltro till sin språkliga förmåga

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Att elever har tilltro till sin språkliga förmåga är betydelsefullt både i och utanför skolan. Genom en god språklig förmåga kan eleven ta till sig viktig information och eleven tillgodogöra sig undervisning. Tilltro till språklig förmåga är av betydelse för att bli en aktiv demokratisk medborgare i samhället. Enligt grundskolans styrdokument utvecklar elever tilltro till språklig förmåga genom kommunikation och språkliga aktiviteter såsom att samtala, läsa och skriva. Kommunikativ undervisning kan bidra till att stärka elevens språkkunskaper, lärande och identitetsutveckling. Denna studie granskar tilltro till språklig förmåga och har som syfte att bidra med kunskap om hur fem lärare beskriver vilka kritiska moment som finns i arbetet med att främja elevers tilltro till den språkliga förmågan i skolämnet svenska.  För att besvara studiens syfte användes följande frågeställningar:  Hur beskriver lärarna elevernas tilltro till den språklig förmåga? Hur beskriver lärare att de arbetar för att främja elevernas tilltro till den språkliga förmågan? Studiens teoretiska inramning utgörs av sociokulturellt perspektiv. Begrepp som stöttning och den proximala utvecklingszonen är centrala och återkommande. Data har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer av fem lärare. Intervjusvaren har analyserats med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna kopplar ihop tilltro med att eleven har självförtroende, vågar lita på sin egen förmåga och känner sig trygg i det sammanhang eleven befinner sig i. Att eleverna har en god språklig förmåga beskriver lärarna som viktigt. Några av lärarna beskriver språklig förmåga kopplat till klassrumsundervisningen, andra beskriver dess betydelse ur ett samhällsperspektiv. De deltagande lärarna beskriver att de använder sig av olika metoder i sitt arbete för att främja elevernas tilltro och utveckling. Dessa är cirkelmodellen, kooperativt lärande och språkutvecklande arbetssätt. Metoder likt dessa, som möjliggör språkliga aktiviteter tillsammans med andra under stöttning av lärare, förstås i studien som kritiska för att främja elevers tilltro till språklig förmåga. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)