Att göra genus i sagor : En analys av genus och maktförhållanden i utvalda barnsagor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Den här studien syftar till att analysera hur genus görs i sagor som blir lästa i förskolan. I min studie analyserar jag folksagor och konstsagor från 1800-talet samt moderna sagor. Metoden jag använder är kvalitativ litteraturanalys med ett poststrukturalistiskt perspektiv på genus. Resultatet visar att de äldre sagorna förstärker de traditionella könsrollerna medan de nyare sagorna försöker utmana dem. Det manliga är norm i sagor och kvinnan ses på som det andra könet. Forskning visar att litteratur påverkar barnens identitetsskapande och hur barnen uppfattar omvärlden. Min analys kan användas för att uppmärksamma förskollärare på vikten av att vara normkritisk i valet av sagor. För att kunna uppnå läroplanens mål om jämlikhet och lika rättigheter oavsett könstillhörighet, måste förskollärare vara medvetna om vilka normer sagorna de läses speglar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)