Bilderböcker som skrämmer vuxna : En bilderboksanalys av ett urval av Gro Dahles och Svein Nyhus barnlitterära verk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet

Sammanfattning: I denna uppsats analyseras Gro Dahles och Svein Nyhus bilderböcker Snäll (2008), Den Arge (2009) och Akvarium (2015) ur ett etnometodologiskt görande-perspektiv och ett symboliskt interaktionistiskt synsätt kring känslor. Analysen är en kvalitativ bilderboksanalys och syftet är att bidra med en fördjupad förståelse kring litteratur som pedagogiskt verktyg i arbetet kring svårpratade ämnen i förskolan. Det framkom att bilderböcker kan utgöra ett adekvat, pedagogiskt verktyg i arbetet kring svårpratade ämnen i förskolan. Genom att arbeta med litteratur som behandlar svårpratade ämnen i förskolan skapas förutsättning för barn att känna igen sig i situationer som litteraturen innehåller. Barnen kan då koppla sina egna erfarenheter och sammanhang till litteraturens handling och bearbeta sin egen verklighet genom bilderböckernas föreställningsvärldar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)