Från telefonsamtal till mikrofon : En studie om aktörers samarbete för att genomföra en konsert

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Enligt Musiksverige.se är konserter och liveframträdanden den del av musikindustrin som på senare år generar allra mest pengar per år. Live har alltid varit en stor del av musikbranschen och för artisterna som står på scen. Genom historien har live konserter används för marknadsföringssyfte för att marknadsföra en artists nya skiva eller annat. Idag har album blivit allt en allt mindre del av en artists inkomst och anledningarna till att genomföra en livekonsert har ändrats. Idag så är marginalen på att genomföra konserter betydligt högre än att sälja album så att genomföra konserter anses vara en av det viktigaste momenten för en artist för att tjäna pengar. Bakom konserten finns det en rad olika aktörer som på olika sätt är delaktiga i en värdekedja och som tillsammans arbetar för att en konsert kan arrangeras. Vilka är dessa aktörer och vad är det de egentligen gör? Det är denna fråga som studien ska försöka besvara på bästa möjliga sätt samt att försöka hitta samband mellan de olika värderna som kan genereras mellan aktörerna samt vad som anses värderas högt.   Syftet med studien är att undersöka hur nätverket av dessa aktörer ser ut och vilka insatser aktörerna bidrar med i värdekedjan bakom en arrangerad konsert. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med nio aktörer som är idag är aktiva inom livebranschen i Sverige. Vi har utifrån en intervjuguide diskuterat och samtalat med respondenterna och av dessa samtal utformat empiri som vi analyserat. Vad vi i denna studie har kommit fram till är att förmågan att ha öppen kommunikation, att vara tillgänglig, pålitlig och att ha stor kunskap inom branschen är vad aktörer på marknaden värdesätter högt. Är det något som fallerar i värdekedjan kan detta ofta härledas tillbaka till brist av någon av dessa attribut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)