Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i den sena palliativa fasen på en sluten vårdavdelning

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård har som mål att lindra individens lidande ända in i döden. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till individens psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov för att främja livskvaliteten. Det är vanligt förekommande att patienter med en palliativ diagnos vårdas inom slutenvården. Att vårda patienter i livets slutskede är en viktig men krävande uppgift med ett stort ansvar för sjuksköterskan.Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i den sena palliativa fasen på en sluten vårdavdelning. Metod: Litteraturstudien baserades på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Databaserna som användes var Pubmed och Cinahl. Analysen gjordes med inspiration av Fribergs analysmodell. Analysen resulterade i fyra huvudteman och åtta subteman. Resultat: I resultatet presenteras fyra huvudteman: sjuksköterskans upplevelse av välbefinnande, sjuksköterskans upplevelse av de personcentrerade mötet, sjuksköterskans upplevelse av frustration och andra emotionella insikter, sjuksköterskans upplevelse av hinder för att utföra en god palliativ vård.  Slutsats: Litteraturstudien beskriver sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i den sena palliativa fasen på en sluten vårdavdelning i Sverige. Vårda patienter i den sena palliativa fasen innebär ett stort ansvar för sjuksköterskan då de ska arbeta utifrån den palliativa vårdfilosofin där patientens ses som en helhet.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)