Faktorer som kan innebära risk för stress och utmattningssyndrom hos sjuksköterskor : En systematisk litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Sammanfattning: Stress och utmattningssyndrom är två stora problemområden i dagens sjukvård. Problemen har under de senaste årtiondena ökat markant, och är den främsta orsaken till sjukskrivning. Hög arbetsbelastning, höga krav och stort ansvar placerar sjuksköterskor i riskzon för att drabbas. Syftet med studien var att identifiera faktorer som kan innebära risk för stress och utmattningssyndrom hos sjuksköterskor. Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt, där aktuell forskning söktes i två databaser samt genom manuell sökning. De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med stöd av granskningsmallar och 19 artiklar  togs vidare för analys. Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Arbetsrelaterade faktorer, personliga faktorer samt mentala faktorer. Resultatet visade att hög arbetsbelastning, val av arbetsplats, brister i arbetsmiljön, organisatoriska problem samt omständigheter kring patienterna var arbetsrelaterade faktorer som kunde innebära risk för stress och utmattningssyndrom hos sjuksköterskor. Personliga faktorer som framkom var ålder, kön samt olika faktorer i privatlivet. De mentala faktorer som framkom var psykisk ohälsa samt stort ansvar och höga krav i arbetet som sjuksköterska. Slutsatsen var att eftersom problematiken fortsätter att öka bör riskfaktorer identifieras så ett preventivt arbete kan fortskrida.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)