Från idrottsträning till hälsoförståelse : En kvalitativ textanalys som studerar idrottslärares tolkning av hälsa.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: John Eriksson; [2019]

Nyckelord: Hälsoperspektiv; hälsodiskurs; hälsoundervisning;

Sammanfattning: I läroplanen står det skrivet att eleverna ska utveckla ett hälsomedvetande (Skolverket, 2011), däremot står det inte hur idrottslärare ska bedriva sin hälsoundervisning. Detta har resulterat i att vissa idrottslärare känner en osäkerhet kring vad hälsa faktiskt innebär samt hur deras undervisning kan bedrivas på bästa sätt. Denna undersökning förväntas bidra till att idrottslärare finner inspiration av sina yrkeskollegor, vilket skulle kunna leda till en förbättrad hälsoundervisning. Denna studie syftar till att identifiera historiska perspektiv på idrottslärares uppfattningar om hälsa. Den syftar även till att lokalisera vilka hälsodiskurser som varit framträdande och identifiera problemområden med hälsobegreppet. För att lokalisera vilket hälsoperspektiv olika idrottslärare har, utfördes en historisk undersökning. Detta gjordes utifrån en kvalitativ textanalys eftersom den kan bidra till en fördjupad kunskap om idrottslärares uppfattningar av hälsa. Undersökningen inkluderar flera tidskrifter i form av tidskrifter som är avsedda för lärare i idrott och hälsa. Tidskrifterna är från årtalen 1968, 1973, 1985, 1997, 2008 och 2018. Resultatet visar att idrottslärare till en början haft ett tydligt patogent perspektiv på hälsa men att det i början på sekelskiftet 2000 skiftade till ett salutogent perspektiv. Därtill visar resultatet att fokuset i hälsodiskurserna har förändrats från den biologiska kroppen till den mentala hälsan. Resultatet visar även på att det finns ett antal problemområden som berör hur det talas om den mentala hälsan. Över tid har diskurserna om vissa problemområden försvunnit medan andra blivit kvarstående. Den mest framträdande hälsodiskursen avseende problemområden, är talandet om inaktivitet. Slutligen, visar studien att idrottslärare har fått en bredare syn på hälsa, där även mental hälsa inkluderats. Det har hänt genom en normförändring bland idrottslärare där den mentala hälsan har fått större utrymme i hälsoundervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)