Business intelligence: kunskapsklyftor mellan strategiska och taktiska organisationsnivåer : En kvalitativ studie om hur business intelligence kan hantera kunskapsklyftor mellan strategisk och taktisk nivå i samband med beslutsprocesser

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att genom insamlad empiri och teoretiskt underlag besvara hur business intelligence kan hantera kunskapsklyftor mellan taktisk och strategisk nivå i samband med beslutsprocesser. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer, hermeneutiskt perspektiv och tematisk analys. Studien innefattar sju intervjuer på omkring en till två timmar och innehar informanter med varierande befattningar från ett flertal branscher. Upptäckter: Studien påvisar att BI-systems korrekthet och datakvalitet är av hög betydelse samt att arbetssystem bör utformas efter deltagarnas kunskap och behov. Utmaningar som explicit framhävs är vilken data och i vilken utsträckning datat ska delas mellan olika deltagare för att skapa en så kreativ process som möjligt utan att integritet och effektivitet påverkas negativt. Strategiska aktörer kan med BI använda intuitiva strategier som ett sätt att utvärdera de taktiska aktörernas underlag. Vidare tyder undersökningen på att graden av tillit som ges till taktiska aktörer grundas i aspekter som risk, tidsfönster och möjligheter.  Utöver detta indikerar undersökningen på att strategiska aktörer måste hitta en balansgång mellan standardisering och flexibilitet. Strategiska aktörer verkar vilja tillsätta en högre grad av standardisering på arbetssystemen i sig men inte så pass hög grad att de hämmar deltagarnas effektivitet.   Vidare verkar kultur, dataflöde och talangförvaltning vara av vital vikt. Ett lämpligt dataflöde medför till att de strategiska aktörerna får en översikt i taktiska aktörers arbetssystem. Vad gäller kultur och talangförvaltning påvisar undersökningen att BI kräver konstant arbete för att främja krossfunktionalitet och därmed få BI som en naturlig och genomsyrande kompetens inom hela organisationen. Originalitet och värde: Studien särskiljer sig genom att fokusera på taktisk respektive strategisk nivå inom organisationer. Studien innefattar även insikter från både taktisk och strategiskt håll - något som inte riktigt undersökts än. Tidigare empiri har främst fokuserat på andra ansatser som fokuserat specifika nivåer. Utöver detta fokuserar denna studie på bådas perspektiv och syn på hela beslutsunderlagsprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)