Automatiserad kunskapsvalidering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

Författare: Lars Sköld; [2008]

Nyckelord: Datavetenskap; kunskapstest; validering; AI; Cisco.;

Sammanfattning: Denna uppsats granskar möjligheter att använda datorstöd för automatisk rättning av olika typer av utvärdering. Olika teorier jämförs med varandra för att utvärdera deras styrkor och svagheter och för att se vilka begränsningar som finns idag. Tanken är att se möjligheterna med dessa system och vad som är möjligt att använda och när det är ekonomiskt försvarbart att använda automatisk utvärdering istället för manuell rättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)