Från nål till tråd, sy eller mål : om ordassociationer hos första- och andraspråksinlärare

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: I denna uppsats presenteras en studie baserad på ett ordassociationstest. Syftet med studien är att se om det finns skillnader mellan hur vuxna andraspråksinlärare på två olika nivåer associerar till ord och sedan jämföra dessa båda gruppers svar med modersmålstalares associationer till samma ord. Syftet är också att undersöka om ordklassen påverkar hur man associerar samt om det finns skillnader beroende på vilken svensknivå man befinner sig på. Tidigare forskning pekar huvudsakligen i riktningen att andraspråksinlärare associerar på ett annorlunda sätt än förstaspråksinlärare (se Viberg 1996; Wolter 2001; Meara 2009) medan viss forskning har visat att man associerar på ett liknande sätt på sitt första- och andraspråk (se Politzer 1978; Söderman 1993; Namei 2004). För att ta reda på hur detta förhåller sig har 66 stycken deltagare, 22 stycken från var och en av grupperna, fått associera till 56 ord fördelade på de sex olika ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen och prepositioner. Resultatet blev att man kan se tydliga skillnader mellan de olika grupperna. Gruppen andraspråksinlärare på den högre nivån associerar mer modersmålslikt med fler paradigmatiska associationer än gruppen på den lägre nivån. Kontrollgruppen med modersmålstalare har flest paradigmatiska associationer och minst spridning av svarsorden. Ordklassen har visat sig påverka hur deltagarna associerar men är enbart en av en rad faktorer. Ordfrekvens, speciella karaktärsdrag hos ordet samt kunskap om det individuella ordet är andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)