Handelsbanken & Swedbank –En jämförelsestudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att genomföra en undersökande studiegenom att jämföra såväl balans‐ som resultaträkning från desvenska bankerna Handelsbanken och Swedbank ochimplementera siffror i en matris. Jämförelsen kommergenomföras under en tidsserie mellan åren 2009‐2014, vilka äråren efter den globala finanskrisen.Metod: Den metod som använts kan liknas vid en hermeneutiskmetod. Metoden bygger på en syn om förståelse och tolkningkopplat till kunskap. Studien bygger till stora delar påsubjektiv tolkning av årsredovisningar från bankernaSwedbank och Handelsbanken.Teori: Studiens teori baseras på artiklar gällande bankers kassaflöde,volatilitet i bankernas intjäning, en matrismodell somkombinerar ett företags balans‐ och resultaträkning,koncernredovisning och ratingbetyg.Empiri: Empirin som presenteras har insamlats genom analysering avbankernas årsredovisning och deras ratingbetyg.Slutsats: Bankernas lönsamhet har de senaste åren återhämtat sig tillbra nivåer. Den stora anledningen till att det gått annorlundabankerna emellan är att de valt olika geografiska inriktningarpå sina marknader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)