Kultur- och näringspolitiska klusterinitiativ : En fallstudie av Filmkluster Fårösund

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Idag försöker många regioner att konstruera kluster då det finns en stark tilltro till att klusterbildning ska lösa regionala tillväxtproblem. Det har dock riktats kritik mot klusterinitiativ då det tas för givet att interaktion mellan aktörer leder till innovationssystem och att kluster tycks ha blivit ett självändamål. På liknande sätt som kluster ses som ett verktyg för regional tillväxt kopplas kultur allt oftare samman med regional utveckling.

Region Gotland etablerar inom kort Filmkluster Fårösund 2014-2016, vilket utgör studieobjektet i denna fallstudie. Studien syftar till att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom Region Gotlands satsning av ett filmkluster samt hur filmklustrets innebörd tolkas av olika aktörer i projektet. Olika uppfattningar om vad filmklustret ska syfta till kan leda till olika handling, med risk för att filmklustrets önskade effekter inte nås, då framgångsrika kluster kräver samordning. Studien är av kvalitativ ansats och bygger på djupintervjuer samt dokument. Den teoretiska referensramen utgörs av översättningsteorin som ett sätt att förstå drivkrafter och tolkning bakom organisatoriska förändringar.

Studien har visat att drivkraften bakom filmklustret handlar om att skapa ett meningsinnehåll som sträcker sig bortom effektiv problemlösning. Filmklustersatsningen är influerad av andra moderna regioner och rådande trender i samhället och drivs av en vilja att förändra sin gamla identitet. Filmklustret består i nuläget av multipla identiteter som är ett resultat av aktörernas något skilda tolkningar av vad kluster ska innebära med risk för att de förväntade effekterna inte nås. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)