Intern kommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Sammanfattning:

Uppsatsens titel är "Intern kommunikation" och är skriven av författarna Maria Granath och Viktor Wigerdt. Författarna läser kursen examensarbete i företagsekonomi på Högskolan Väst, vårterminen år 2016. Studien undersöker problemområdet intern kommunikation inom organisationer och vilka faktorer som påverkar detta fenomen. Studien syftar till att undersöka vilka faktorer som är viktiga för en fungerande intern kommunikation ur ett medarbetarperspektiv. Uppsatsen hoppas även intressera andra organisationer som vill och behöver utveckla sin interna kommunikation. Författarna har undersökt problemområdet med hjälp av ett hermeneutiskt synsätt, för att kunna kartlägga, tolka och förstå den interna kommunikationen utifrån medarbetarnas perspektiv. Detta har genomförts med ett kvalitativ angreppssätt eftersom den empiriska datainsamlingen utgörs av egna observationer och intervjuer. Datainsamlingen utgörs även av vetenskaplig forskning, där det presenteras teorier under rubrikerna kommunikation, intern kommunikation i organisationer, organisationskultur och ledarskap.

Intervjuerna har genomförts med hjälp av fem intervjupersoner från företag X, där alla har bemött samma ide och frågor. I uppsatsens analys- och diskussionskapitel diskuteras den teoretiska referensramen i förhållande till vår empiriska datainsamling sett till studiens forskningsfrågor. Studiens slutsats är att organisationskultur tillsammans med ett tydligt ledarskap och ett stort engagemang från medarbetarna, är de tre faktorer som är viktiga för en fungerande intern kommunikation. Slutsatsen är även att medarbetarna på det valda företaget idag saknar viss utveckling av kommunikationskanaler som till exempel deras intranät. Våra rekommendationer till företag X är att upprätta en handlingsplan för sina kommunikationskanaler, utefter medarbetarnas behov där det även bör finnas riktlinjer för hur medarbetarna i olika arbetsroller skall handskas med kommunikativa processer och problem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)