Svenska börsbolags val av ramverk ihållbarhetsredovisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: År 1992 gick startskottet för att hållbarhet skulle bli företags skyldighet utifrån tidigare sattaglobala hållbarhetsmål. Detta medförde en diskussion om hur hållbarhet skulle rapporteras.Inte förrän 25 år senare anammas detta som ett lagkrav för större företag i Sverige. Problemetär sålunda, att trots lagkrav om hållbarhetsrapportering finns det inget lagstyrt ramverk somföretag måste använda. Målet med studien är därmed att studera vilka ramverk som användsav Sveriges börsbolag. Börsbolagen delas även upp i olika branscher för att synliggöraeventuella skillnader kring ramverkens användning i respektive bransch. I samband med dettahar vi studerat vilka företag som hållbarhetsredovisar under tre olika tidpunkter; 2014, 2016samt 2018. Med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys har bland annat följande slutsatserpåträffats: Att fler företag och branscher hållbarhetsredovisar, vilket beror påÅrsredovisningslagens tvingande isomorfism, samt att hållbarhetsrapporterna frambringarlegitimitet. Ramverken Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standards,International Organization for Standardization (ISO), UN Sustainable Development Goals(SDG) och UN Global Compact (UN GC) är de mest använda ramverken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)