Hur ser rekryteringsprocessen ut i familjeägda företag? : En kvalitativ studie av tre familjeädga företag i Jönköpingsregionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning:

Favorisering av familjemedlemmar vid tillsättandet av en tjänst är något som inom forskning definieras som “nepotism”. Vilket vidare innebär att oförtjänta belöningar erhålls och att orättvis diskriminering vid anställning kan förekomma. Det kan även vara så att familjemedlemmarna får fördelar som övriga anställda inte får ta del av. Syftet med vår studie är att öka förståelsen kring hur rekrytering sker i familjeföretag och om och hur nepotism påverkar rekryteringsprocessen.

Studien har gjorts på tre familjeägda företag belägna i Jönköpingsregionen. En kvalitativ undersökningsmetod har använts då vi genomfört intervjuer med involverade familjemedlemmar i respektive familjeföretag. Sju intervjuer har genomförts med frågor relaterade till vår teoretiska referensram.

Vi har i vår studie redogjort för hur rekryteringsprocesser vanligtvis sker i de undersökta familjeföretagen samt att nepotism är något som är ett vanligt förekommande fenomen och har i många fall kommit att påverka processen både negativt och positivt. Informell och formell rekrytering är något som visat sig blandas i alla tre företag, där informell rekrytering dock visar sig vara den form av rekryteringsprocess som ofta lett till att rätt person är på rätt plats och dessutom genererat ett gott arbetsklimat. Valet av rekryteringsprocess har i första hand berott på kostnad men även säkerställandet av att rätt person är på rätt plats har varit betydande. Vad som är intressant att ta reda på vid framtida forskning är om användandet av informell rekrytering generellt bidrar till ett bättre arbetsklimat och mer engagerade medarbetare. Då vår studie enbart har tagit tre familjeföretag i Jönköping i beaktning, hade en mer omfattande studie inom detta område varit intressant. Det som även hade varit spännande att se i framtida forskning är huruvida den längre upplärningstiden gällande förlorad kompetens kan komma att skada företaget på lång sikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)