Narnia : Kristocentrism, islamofobi och kvinnosyn i Narnias berättelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning: Denna uppsats är en analys av Narnias berättelse och dess underliggande budskap. I dennaundersökning har det undersökts hur Bibeln och kristen tro framkommer i Narnias berättelse.Detta arbete handlar också om den kritik Lewis fått för hur han framställer landet Carlormen,islam, kvinnor och hur den kritiken kan bemötas. Denna undersökning är en litteraturstudieoch för att få svar på frågeställningarna har en hermeneutisk metod använts. Genom attstudera och tolka Narnias berättelser och texter så kan vi se att kristen tro framkommer tydligtom vi är inställda på att leta efter dessa kopplingar. Slutsatsen är att det finns många argumentsom grund för den kritik som Lewis har fått för att skriva både islamofobiskt ochkvinnoförnedrande, men att det samtidigt också finns mycket som talar emot dessa argument.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)