Incitament för montering av solceller på två olika bostadsfastigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Uppsatsen tar sikte på att undersöka hur dagens aktörer arbetar med grön fastighetsförädling och vilka olika incitament som finns för aktörer att arbeta med detta. Vidare analyserar vi konkret vilka incitament som finns för ägaren av bostadsrättsfastigheter respektive hyresrättsfastigheter att investera i solceller. Vad finns det för likheter och skillnader mellan dessa två upplåtelseformer? Uppsatsen konkretiserar undersökningen genom en fallstudie i samarbete med HSB MälarDalarna. Där genomförs investeringar genom montering av solceller på fastigheten Adils 17 i Borlänge för att öka den ekonomiska lönsamheten. Målet är att uppnå självförsörjning av energiförbrukningen för fastigheten samtidigt som det skall vara ekonomiskt hållbart med återbetalningstid och nettonuvärde i åtanke. Grönfastighetsförädling är något som ligger i tiden för de flesta fastighetsbolagen idag. Flertalet av aktörerna och bolagen på fastighetsmarknaden blir mer och mer medvetna om miljövänliga investeringar och har högt satta miljömål. Där kommer bland annat investeringar i solceller som ett alternativ in vilket idag är något som såväl privatpersoner som kommersiella aktörer antingen redan arbetar med att montera eller strävar mot att investera i. Uppsatsen visat att incitamenten för att arbeta med grön fastighetsförädling för olika aktörer är många. Där de flesta incitamenten är av likartad karaktär även om det finns olikheter för de olika upplåtelseformerna vid grönförädling av befintliga fastigheter. Incitamenten för investeringar i solceller beror till stor del på upplåtelseformerna, vilket uppsatsen påvisar. Det föreligger såklart likheter och skillnader kring incitamenten även för solceller beroende på om det är en bostadsrättsfastighet eller hyresrättsfastighet. Detta utreder och förklara uppsatsen också. För fallstudien beräknades olika alternativa monterings möjligheter på Adils 17 där de mest lönsamma sedan tagits vidare och analyseras ytterligare innan någon slutsats och rekommendation kring montering av solceller på fastigheten har givits. Återbetalningstiderna varierar något beroende på vilket val av montering som väljs, samma gäller för nettonuvärdet. Viktigt är att båda dessa nyckeltal är inom ramen för vad en fastighetsägare likt HSB kan tänka sig för att det skall vara värt att investera, då besparingarna på just denna fastighet från solcellerna tillfaller fastighetsägaren i sin helhet. Två av monterings möjligheterna har i denna uppsats genom fallstudien funnits ligga inom ramen för vad som är en god investering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)