Livskvalitet vid långvarig sjukdom

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Camilla Andersson; [2008-06-11]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Patienter som diagnostiserats med en långvarig sjukdom upplever ofta sin livssituation somomtumlande och svår. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter medkronisk sjukdom bemästrar sin livssituation och hur sjuksköterskan kan stödja/hjälpa dem attuppnå högre livskvalitet. Egenvård är en viktig del i patientens vardag och genom att engagerapatienten i vården blir han/hon mer trygg i sig själv och kan leva ett bra liv trots en långvarigsjukdom. Uppsatsen är en litteraturstudie som bygger på elva artiklar och dessa har sökts fram pådatabaserna CINAHL och PubMed. Metoden som använts för att bearbeta artiklarna är induktivanalys. Av resultatet framgår att sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att få patientendelaktig i sin egenvård. Med rätt kunskap och engagemang kan patienten återfå harmoni och takontroll över sitt liv, detta leder i sin tur till en bättre livskvalitet. Resultatdiskussionen bygger påartiklarnas beskrivningar av patienters upplevelser i samband med en långvarig sjukdom. Häravhandlas också sambandet mellan upplevd livskvalitet och den egenvård som patienter erbjudsav sjuksköterskan i en vårdande relation. Vidare diskuteras vikten av ett socialt nätverk samtvilken typ av stöd som kan bli aktuellt från familj och vänner. I resultatet framkom att bandetmellan patient och sjuksköterska är betydelsefullt för att uppnå en vårdande relation där bådaparter kan känna förtroende och tillsammans sätta upp mål för vården.Sökord: chronic disease, chronic illness, quality of life, self-management, self-care, self-caremanagement, nursing, coping, hope och transition

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)