Relationer som går i arv? : En kvalitativ studie om vuxna skilsmässobarns syn på relationer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

Sammanfattning: Syftetmed denna studie äratt studerade subjektiva tankarna kring äktenskap,skilsmässasamt påverkningsgraden av föräldrarnas skilsmässa hos vuxna skilsmässobarn. Det utfördes sex kvalitativa intervjuer med fyra kvinnor och tremän,i åldrarna 18-26 somallavar bosatta i Stockholm. Studien visadeatt vuxna skilsmässobarn har en relativ positiv inställningtill äktenskap men att de har en rädsla för att deras framtida äktenskap skall resulterasmedskilsmässa likföräldrarnasäktenskap.Den främsta orsaken till föräldrarnas skilsmässa berodde på att pappanantigenvar otrogen eller ansvarslös, dettahar påverkat skilsmässobarnens relation till pappan. Efter skilsmässan har relationen mellan vuxna skilsmässobarnenoch den ena föräldern blivit allt starkare då skilsmässobarnet skapar en nära relation till föräldern för att ersätta och fylla den lucka som saknas i form av avsaknad av den andra föräldern. Föräldrarnas skilsmässa har påverkat vuxna skilsmässobarnen genom att de själva sätter krav på sina egna framtida relationer och partners.En summering av studien påvisar att majoriteten av respondenterna upplever att de har fått en starkare relation till ena förälderns och inte den andra. Vilket beror på den andra förälderninte längre har en viktig roll i familjen så som tidigare och kan därmed inte påverka relationerna som innan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)